Közzétételi lista

Általános adatok

2021-2022 tanévre Felvételi tájékoztató

Iskolánk felvételi eljárásának részét képező, szakmai készség és képesség felméréshez való felkészülést segítjük azokkal a szolfézs előkészítő foglalkozásokkal, melyeket a második félév során három alkalommal, szombat délelőttönként tartunk

VÁLTOZÁS!

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben mindhárom alkalommal egy-egy teljes feladatlapmintát és hozzá tartozó zenediktálást töltünk fel, megadva ezzel az önálló gyakorlás lehetőségét.

A feladatlap péntek reggel kerül a honlapra, a feladatok megoldókulcsát pedig másnap, a fent meghirdetett időpontban találják meg ugyanitt.

A foglalkozások időpontjai:

2021.02.13. 9.00 óra
2021.02.20. 9.00 óra
2021.02.27. 9.00 óra

A szolfézs előkészítő foglalkozásokkal szeretnénk betekintést nyújtani a szakmai készség és képesség felmérés elvárás-rendszerébe, és azoknak a diákoknak segítséget adni, akik úgy érzik, hogy elméleti felkészültségük még nem megfelelő, hiányosságuk, pótolnivalójuk van.

FELVÉTELI eljárás 2021.03.01. 10.00 órától

A beiratkozásra meghatározott idő:  2021.06.22-24.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 5 (párhuzamos oktatás a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig, valamint a 13. szakképző évfolyam OKJ szerint)

maximálisan felvehető középfokú nevelés-oktatásba 250 fő

A térítési díj, tandíj befizetéséről szóló rendelkezések:

Az oktatással összefüggő pénzbeli hozzájárulás mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola intézményvezetője dönt. A döntést az SZTE Közoktatási Szabályzatának mellékleteként megalkotott A Szegedi Tudományegyetem közoktatási intézményeiben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő díjak megállapításának és megfizetésének fenntartói rendelkezése szerint kell meghozni.

A rendelet tartalmazza:

 • Az ingyenesen-, térítési díj alapján, valamint díj fizetésével igénybe vehető szolgáltatások körét és mértékét
 • A szociális helyzet figyelembevételének szempontjait
 • A térítési- és bármilyen jellegű pénzbeli díj megállapításának, az arról rendelkező határozat megalkotásának módját, valamint a határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségét
 • A nem magyar állampolgárok által fizetendő díjak megállapításának módját.

Ellenőrzések, vizsgálatok:

A 2017/18-as tanévre vonatkozó fenntartói belső vizsgálatot az SZTE Szenátusa a 2018. szeptember 24-én kelt határozatában elfogadta.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolaépülete szorgalmi időszakban hétfőtől péntekig reggel 6 óra és este 19 óra között tart nyitva.

Az SZTE Zeneművészeti Kar épülete szorgalmi időszakban hétfőtől csütörtökig reggel 7 óra és este 21 óra között, pénteken reggel 7 óra és este 19 óra között és szombaton reggel 8 óra és este 15 óra között tart nyitva.

Az eltérő nyitva tartásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási szünetek nyitva tartási és ügyeleti rendjét az intézményvezető határozza meg, erről tájékoztatja az érintetteket.

Részletes munkaterv 2019-2020

Pedagógiai Program – 2020 , SZMSZ 2020 , Helyi tanterv 2020

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A 2018/2019-es tanévben az érettségit nyújtó képzésben a következő le- és kimaradások, évfolyamismétlések jellemzik iskolánkat:

 1. osztály 26 főből 4 fő iskolát váltott
 2. osztály 19 főből 1  fő iskolát váltott, 1 fő hozzánk jelentkezett
 3. osztály 21 főből 21 teljesítette a tanévet
 4. osztály 14 főből 14 teljesítette a tanévet

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Tanórán kívüli foglalkozások rendjének kialakítási szabályai, közösségi szolgálat

A nem tanórai foglalkozásokon (pl. szakkörök, tréningek, közösségi szolgálat, stb.) a foglalkozás rendjét a foglalkozást vezető szaktanár vagy egyéb szakember határozza meg az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban lévő módon.

Közösségi szolgálat, összefüggő szakmai gyakorlat

A közösségi szolgálat és az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének rendjét a Házirend 3.4-es fejezete tartalmazza

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladatokkal és a dolgozatokkal kapcsolatos szabályokat a Házirend 6-os pontja tartalmazza

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 Az osztályozó vizsgák

Az osztályozó vizsgák szabályozása és követelményei: Házirend 5.8.2 pont és Helyi tanterv tartalmazza

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolánkban öt évfolyamon egy-egy osztállyal rendelkezik.

A tanulók létszáma évfolyamonként:

 1. osztály 24 fő
 2. osztály 21 fő
 3. osztály 19 fő
 4. osztály 18 fő
 5. osztály 14 fő